รู้หรือไม่ SMEs จ้างผู้สูงอายุทำงานหักภาษีได้ 2 เท่า

จากตัวเลขจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำแต่จำนวนผู้สูงวัย ในไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีรัฐบาลจึงออกมาตรการเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจ้างงานผู้สูงอายุโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของค่าจ้าง ขณะเดียวกันเอสเอ็มอีก็จะได้ประโยชน์จากการจ้างงานผู้สูงอายุถือ คือ การลดต้นทุนของผู้ประกอบการ เปิดโอกาสการทำงานให้ผู้สูงอายุและอาจเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองหรือประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการด้วย