รู้หรือไม่? SMEs เป็นนิติบุคคล เสียภาษีถูกกว่า 15%!!!

เชื่อว่าผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ ยังลังเลในการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น “นิติบุคคล” เพราะอาจกลัวเรื่องการเสียภาษี !!! แต่… คุณคิดผิด!!!

.

หากเปรียบเทียบกันระหว่างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จะเห็นว่าการทำธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคลประหยัดภาษีมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด เพราะนิติบุคคล เสียภาษีสูงสุด 20% ขณะที่บุคคลธรรมดา เสียภาษีสูงสุด 35% เท่ากับนิติบุคคลเสียภาษีถูกกว่าถึง 15%!!!

สำหรับนิติบุคคล (ที่มีเงื่อนไข) เป็น SMEs หรือกิจการขนาดเล็ก

✓ ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท

✓ รายรับไม่เกิน 30 ล้านบาท

SMEs จะได้รับ “โอกาส” และ “แต้มต่อ” มากกว่า !!! เช่น

✓ ยกเว้นภาษี (กำไรสุทธิไม่เกิน 3 แสนบาท)

✓ หักค่าใช้จ่ายของกิจการเป็นพิเศษได้ 2 เท่า (เช่น ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี)

*** ถ้าแปลงสภาพจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล ภายใน 31 ธ.ค. 2561

✓ จะได้โอกาสยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการโอนกิจการ + ได้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม