สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.63 จำแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1.ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เพดานจัดเก็บไม่เกิน 0.15%

– มูลค่า 0-75 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 0.01%

– มูลค่า 75-100 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 0.03 %

– มูลค่า 100-500 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 0.05 %

*** ยกเว้น 3 ปีแรกไม่ต้องเสียภาษี + ที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้นภาษี แต่สำหรับนิติบุคคลรายใหญ่เริ่มจัดเก็บทันที

2.ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เพดานจัดเก็บไม่เกิน 0.3%

– มูลค่า 0-50 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 0.02%

– มูลค่า 50-75 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 0.03 %

– มูลค่า 75-100 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 0.05 %

– มูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป คิดอัตราภาษี 0.1 %

**กรณีบุคคละรรมดา ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้าน/ที่ดิน (บ้านหลังหลัก)มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้นภาษี ส่วนบ้านหลังที่ 2เริ่มจัดเก็บตั้งแต่ล้านบาทแรก

**กรณีเป็นเจ้าของเฉพาะบ้านอย่างเดียว ได้รับการยกเว้นภาษี 10 ล้านบาท

3.ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม เพดานสูงสุด 1.2%

– มูลค่า 0-50 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 0.3%

– มูลค่า 50-200 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 0.4%

– มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 0.5%

– มูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 0.6%

– มูลค่าตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป คิดอัตราภาษี 0.7%

**ในส่วนของโรงเรียน โรงพยาบาล และสนามกีฬาสามารถเพิ่มการหักลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน

4.ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ทำประโยชน์

– อัตราภาษีเริ่มต้น 0.3% บวกเพิ่มขึ้น 0.3% ทุก ๆ 3 ปี หากยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ แต่รวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 3% —-> กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 โดยมีบทเฉพาะกาลว่า ใน 3 ปีแรกให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีแก่เจ้าของที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม