สูตรเอ็กซเรย์ สุขภาพทางการเงิน

การก้าวเข้าสู่ยุคเถ้าแก่ 4.0 อย่างมีสุขภาพทางการเงินที่ดีสามารถตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองดูจากอะไรบ้าง ต้องพิจารณาตาม 4 ปัจจัยนี้

1.สภาพคล่องพื้นฐาน

2.หนี้สินต่อทรัพย์สิน

3.อัตราการออมการลงทุน

4.ภาระหนี้สินต่อรายได้ เพื่อให้รู้สถานะของธุรกิจเราเป็นอย่างไรและบริหารได้อย่างถูกต้องถูกวิธี

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)