องค์กรแบบไหน มีโอกาสเติบโตสูงอย่างรวดเร็ว

องค์กรแบบไหน มีโอกาสเติบโตสูงอย่างรวดเร็ว? จากผลการศึกษา Global Innovation 1000 Study ฉบับที่ 14 ทำการวิเคราะห์การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ของบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกจำนวน 1,000 แห่ง สะท้อนความสำคัญของการลงทุนด้านนวัตกรรมว่ามีผลกระทบต่อกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในระยะยาวและความมั่นใจของผู้บริหารในการดำเนินธุรกิจ โดยลักษณะกลุ่มองค์กรที่มีการเติบโตสูงมี 3 องค์ประกอบสำคัญคือ

• วางกลยุทธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน : กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเป็นไปทิศทางเดียวกับ กลยุทธ์ธุรกิจ

• วัฒนธรรม : วัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องกับ กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม

• ความเป็นผู้นำ : ทีมผู้บริหารมีการทำงาน สอดคล้อง+ทิศทางเดียวกับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา(R&D และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม

Cr. ผลงานวิจัย Global Innovation 1000 Study ฉบับที่ 14 โดย Strategy& ของ PwC