SME Bank รู้ใจเอสเอ็มอีไทย ออกแพ็กเกจ 3 สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ เติมทุนเสริมสภาพคล่อง รับทรัพย์ส่งท้ายปี!!!

1.สินเชื่อเติมทุนหนุนคุณภาพธุรกิจ

• วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาทต่อราย

• สำหรับลูกค้าเดิมทุกกลุ่มธุรกิจ

o เสริมสภาพคล่อง

o เป็นเงินทุนหมุนเวียน

o ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ

• ลูกหนี้ชั้นดี ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR -0.5 ต่อปี

• ลูกหนี้ที่เคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี

2.สินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)

• วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย

o วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป

o วงเงินกู้ 5-10 ล้านบาท สำหรับนิติบุคค ในกลุ่ม 10 S-Curves

o วงเงินกู้ 10 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับนิติบุคค ในกลุ่ม 10 S-Curves และธุรกิจเกี่ยวข้อง

เฉพาะพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (สุไหงโกลก-เบตง-หนองจิก)

• ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี

• อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ปลอดชำระคืนเงินต้น 12 เดือนแรก

3.สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน

• วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย

• สำหรับ SME ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงารประกันสังคม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

เสริมสภาพคล่อง และเพิ่มแรงงาน

o จ้างงานไม่เกิน 50 คน ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย

o จ้างงานตั้งแต่ 51-200 คน ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย

o จ้างงานเกิน 200 คน ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย

• ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี

• อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

o กรณีมีหลักประกัน

▪ ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

▪ ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR + 0.5 ต่อปี

o กรณีใช้ บสย.ค้ำประกัน (เต็มวงเงิน)

▪ ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี

▪ ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR + 2.0 ต่อปี

* MLR (อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำ) ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 6.875 ต่อปี

** หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

.

หนุนสภาพคล่อง

ช่วยธุรกิจไม่สะดุดให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมผลิตสินค้าทันรองรับออร์เดอร์จำนว

นมากช่วงปลายปี ตอบโจทย์ทุกกลุ่มธุรกิจ บริการฉับไว ยื่นกู้สะดวกผ่านแพลตฟอร์ม

SME D Bank รู้ผลอนุมัติใน 7 วัน

สอบถามเพิ่มเติม

Call Center 1357