SMEsจ้างนักศึกษาทำบัญชี ช่วยหักภาษีได้!

ย้ำอีกครั้งก่อนทำบัญชีสิ้นปี SMEs จ้างนักศึกษาทำบัญชีหักภาษีได้ 2 เท่า เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ทำบัญชีด้วยตัวเอง ลดค่าใช้จ่าย และเข้าระบบเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตามหลักการนี้ ผู้ประกอบการต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังนั้น ไม่รวมบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยหรือสาขาของต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้อง เรียนอยู่ในสาขาบัญชี และบริษัทต้องมีสินทรัพย์ถาวรมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาทไม่รวมที่ดิน และ มีการจ้างแรงงาน ไม่เกิน 200 คน หากผู้ประกอบการรายใดยังไม่ทำบัญชีรีบจ้างนักศึกษามาทำบัญชีเพื่อลดต้นทุนภาษีได้เลยตอนนี้ !!!