บทความ | การเข้าถึงแหล่งลงทุน

เช็คลิสต์ เอกสาร ก่อนขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ SME โตไว ไทยยังยืน

Posted on 01/15/20
View: 2115

ใบคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยังยืน วงเงิน 3,000 ล้านบาท พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท/หุ้นส่วนพร้อมรายชื่อผู้ถือหุ้น
สำเนาหนังสือบริคณห์สินธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง (บอจ. 2)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
ภาพถ่ายสถานประกอบการ
ใบทะเบียนการค้า และทะเบียนภาษีมูลค่า ภพ.20 (ถ้ามี)
เอกสารทางการเงิน (ถ้ามี)
งบการเงิน (งบส่งสรรพกร)
รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement)
เอกสารแสดงภาระหนี้ทุกประเภท
สำเนาใบเสร็จชำระหนี้
แผนธุรกิจระละเอียดการใช้วงเงิน (ถ้ามี)
หลักฐานการเช่าสถานประกอบการ (ถ้ามี)
อื่น ๆ

*** เอกสารทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตรานิติบุคคล ทุกฉบับ
พร้อมแล้ว 15 .. นี้ เจอกันที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) 76 จังหวัดทั่วประเทศ

บทความอื่นๆ

ดูบทความอื่นๆ