บทความ | การเข้าถึงแหล่งลงทุน

5 เรื่องน่ารู้ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน”

Posted on 01/15/20
View: 2414

1.วงเงินโครงการ 3,000 ล้านบาท
วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย
ดอกเบี้ย 1% ตลอดอายุสัญญา
ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี
ปลอดเงินต้น สูงสุด 1 ปี

2.คุณสมบัติ
ผู้ประกอบการนิติบุคคล
ประเภทผลิตบริการค้าส่งค้าปลีก
ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากกองทุนต่างๆ

3.วัตถุประสงค์
เพื่อการลงทุน และปรับปรุงกิจการ
เพื่อการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

4.กลุ่มเป้าหมาย
  1.ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ธุรกิจเกษตรแปรรูป (Agro Industry) ประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร
  2.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
    – ธุรกิจเพื่อสุขภาพ เช่น กีฬา นันทนาการ การแพทย์ และสปา
    – ธุรกิจภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และทัศนศิลป์
    – ธุรกิจการกระจายเสียงและดนตรี
    –ธุรกิจแฟชั่น เช่น สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณี และเครื่องประดับ
    –ธุรกิจการโฆษณา
    –ธุรกิจซอฟท์แวร์
  3.ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกิจการ (Digital Transformation) เช่น เครื่องมือ  อุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบซอฟท์แวร์ หรือระบบอัตโนมัติ

5.เปิดรับคำขอทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม e-mail: smefund@dip.go.th / smefund.moi@gmail.com

website: www.smessrc.com , Call Center 1358

บทความอื่นๆ

ดูบทความอื่นๆ