7 ขั้นตอนเขียนแผนธุรกิจ เพื่อ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน

Posted on 05/28/20
View: 2818

“การเขียนแผนธุรกิจ” ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs สู่ความสำเร็จ เพราะเป็นเอกสารสำคัญที่สถาบันการเงินจะนำมาประกอบการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนและสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

1.บทสรุปผู้บริหาร คือ การแนะนำและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเอง ประกอบด้วยภาพรวมของธุรกิจ กลยุทธ์ โอกาส เป้าหมาย และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

2.ความเป็นมาของธุรกิจ คือ การอธิบายลักษณะของธุรกิจในปัจจุบัน เช่น โครงสร้างองค์กร หุ้นส่วน เจ้าของ ข้อมูลสินค้าและบริการ รวมถึงความเป็นไปได้ในอนาคตที่วัดผลได้

3.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ คือ การวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร

4.แผนการตลาด คือ ขั้นตอนที่บ่งบอกถึงกลยุทธ์ การเข้าถึงและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาโอกาสที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุด

5. แผนฉุกเฉิน คือ แผนธุรกิจ กรณีที่เกิดปัญหาส่งกระทบต่อการดำเนินงาน มักเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดเดาได้ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ โดยต้องระบุแผนที่ทำให้ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นในสภาวะวิกฤติ ถือเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน

6.แผนการดำเนินงาน เป็นส่วนขยายความอย่างละเอียดถึงขั้นตอนการทำธุรกิจอย่างไร เช่น แผนการผลิต แผนการควบคุมคุณภาพ เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในแบบที่วางเอาไว้

7.แผนการเงิน หัวข้อสำคัญในพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ เพราะการลงทุนมีหลายปัจจัยเสี่ยง หากธุรกิจมีแผนการเงินที่น่าเชื่อถือก็จะสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินได้