ข่าวสาร SME D Bank

SME D Bank เกณฑ์ระดับ A จากการประเมิน ITA ปี 2563

Posted on 10/1/20
View: 319

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) https://itas.nacc.go.th/ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชน เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ได้รับ 93.51 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ A  และอยู่ในลำดับที่ 9 จาก 53 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ https://itas.nacc.go.th/report/rpt0401?year=2020&departmentcatId=7
ในปี 2562 SME D Bank ได้รับ 91.92  คะแนน เป็นลำดับที่ 14 จาก  54  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ https://itas.nacc.go.th/report/rpt0406?year=2019&departmentcatId=7&SortBy=1
ที่มา: https://www.smebank.co.th/news/detail/1164

สอบถามข้อมูล:
SME D Bank Call Center โทร.1357

ข่าวสาร SME D Bank

SME D Bank เข้าร่วม “งาน Smart SME Expo 2020”

SMEs พบกับ SME D ฺBank ในงาน Smart SME Expo 2020...

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563

ทรัพย์ดี มีคุณภาพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 (เชียงใหม่)...

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563

ทรัพย์ดี มีคุณภาพ ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563 (พัทลุง)...

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2563

ทรัพย์ดี มีคุณภาพ ครั้งที่ 9/2563...

ดู ข่าวสาร SME D Bank อื่นๆ