ผู้ประกอบการรู้หรือยัง รับงานภาครัฐ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

กับ “มาตรการสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”

Posted on 09/22/21
View: 2276

ผู้ประกอบการรู้หรือยัง รับงานภาครัฐ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดแล้ว กับ “มาตรการสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”

ตามที่ ครม. ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน SMEs เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้กำหนดให้

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดทำระบบ ทะเบียน SME

เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยให้ผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนใน thaismegp.com เพื่อ

เป็นฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ และรายการสินค้าหรือบริการของ SME เพื่อให้

หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อกำหนดใน

ร่างกฎกระทรวง ซึ่งตรงนี้ จะทำให้ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐได้ง่ายขึ้น

เมื่อเข้ามาตรการนี้แล้ว ผู้ประกอบการจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

อย่างแรกต้องบอกก่อนว่า ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนั้น มี 2 วิธี คือวิธีการคัดเลือก

และวิธีการประกวดราคา หรือที่เราเรียกกันว่า E-Bidding ดังนั้นวิธีปฏิบัติของผู้ประกอบการ

จึงแตกต่างกันตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ดังนี้นะคับ

1) กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก : วิธีนี้กำหนดให้ หน่วยงานภาครัฐ ต้องจัดซื้อจัดจ้าง

จากผู้ประกอบการ และสินค้าหรือบริการ ของ SMEs ที่ สสว. ได้ขึ้นบัญชีไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ ผู้ประกอบการ SMEs โดยให้หน่วยงานของรัฐ

ในพื้นที่ ที่เปิดรับงาน ดำเนินการดังนี้

(1) พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดของหน่วยงานของรัฐก่อนเป็นลำดับแรก

(List จังหวัด) หากมีผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัด

เลือกจากรายชื่อที่อยู่ใน บัญชีนั้น

(2) หากมีผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัด น้อยกว่า 3 ราย ให้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อที่

สสว. ขึ้นบัญชีไว้ ทั้งหมด (List ประเทศ)

(3) หากไม่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SME ตามดังกล่าวข้างต้น ให้จัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2) กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) : วิธีนี้ ผู้ประกอบการ SME

ที่เข้าร่วมมาตรการ จะได้รับแต้มต่อด้านราคาแก่ SME ร้อยละ 10 (ในการแข่งขันกับรายใหญ่) หากผู้เสนอ

ราคาเป็น SME ตามบัญชีรายชื่อที่ สสว. ได้ขึ้นบัญชีไว้ และสามารถเสนอราคาได้สูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอ

ราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 โดยระบบ e-GP จะคำนวณคะแนนให้อัตโนมัติ

ผู้ประกอบการ ต้องมีคุณสมบัติ หรือเงื่อนไขสำคัญอย่างไรบ้าง

อย่างแรกที่สำคัญที่สุดคือ ต้องเป็นผู้ประกอบการ SME ที่ขึ้นทะเบียนสินค้า/บริการ ไว้ที่

thaismegp.com ที่คุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม SME ที่ สสว. กำหนด โดยพิจารณาจากเกณฑ์

รายได้เท่านั้น โดยแบ่งรายได้ตามขนาด และประเภทธุรกิจ ดังนี้

ประเภทธุรกิจ : ผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือได้รับการจด

ทะเบียนจากหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

หลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่ เอกสารการจัดตั้งธุรกิจ

นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)

บุคคลธรรมดา : ทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ

เอกสารแสดงรายได้ (เพื่อพิจารณาความเป็น SME)

นิติบุคคล : งบการเงินปีล่าสุด

บุคคลธรรมดา : เอกสารหรือหลักฐาน การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ใบเสร็จรับเงินการยื่นชำระภาษีเงินได้

การขึ้นทะเบียน : ผู้ประกอบการ SMEs สามารถขึ้นทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองที่ thaismegp.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โทร. 1301
Email : thaismegp@sme.go.th | ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมมาตรการ

ดาวน์โหลดไฟล์
วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

บทความอื่นๆ

20 นิสัยเล็กน้อย เปลี่ยนคุณให้สำเร็จตลอดชีวิตได้

วิธีง่ายๆที่ไม่คิกว่าเปลี่ยนเเล้ว...

เทคนิคลดต้นทุนธุรกิจให้อยู่รอดแม้เกิดวิกฤต

หากธุรกิจของผู้ประกอบการมี........

รู้จักกับ “ริเน็น” ปรัชญาธุรกิจญี่ปุ่น ที่ทำให้กิจการยั่งยืนเกิน 100 ปี

ในจำนวนบริษัทอายุเกินร้อยปี 5,586.......

5 ทริค สะกิดความคิดสร้างสรรค์

เราจะคิดงานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ......

ดูบทความอื่นๆ