เตรียมพร้อมอย่างไรให้กู้ได้

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.)

Posted on 09/22/21
View: 377

แม้ปัจจุบันช่องทางการกู้ยืมเงินจะมีหลากหลายและการเข้าถึงจะทำได้ง่าย แต่ผู้ขอสินเชื่อหลายรายมักไม่ประสบความสำเร็จ

ได้รับเงินทุนไปหมุนเวียนในธุรกิจตนเองทั้งที่หลายธุรกิจมีสินค้าและบริการที่ดีหากได้รับการสนับสนุนเงินทุนจะทำให้กิจการเติบโตและ

สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างมาก เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นผู้ขอสินเชื่อหลงลืมอะไรหรือไม่บทความนี้

จะแนะนำวิธีการง่ายๆ เพียงแต่เตรียมตัวให้พร้อม การได้รับสินเชื่อก็เป็นเรื่องไม่ยาก

ต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามนิยาม

พิจารณาจากการจ้างงาน หรือ รายได้กิจการต่อปี ในกรณีที่กิจการมีจำนวนการจ้างงานที่เข้าลักษณะของวิสาหกิจประเภทหนึ่ง

แต่มีรายได้เข้าหลักเกณฑ์วิสาหกิจอีกประเภทหนึ่ง จะถือรายได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

1) กรณีอยู่ในภาคการผลิต 

กิจการขนาดกลาง มีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือ รายได้ไม่เกิน 500 ลบ./ปี

กิจการขนาดย่อมมีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน  หรือ รายได้ไม่เกิน 100 ลบ./ปี

กิจการที่เป็นรายย่อยมีการจ้างงานไม่เกิน 5 คน หรือ รายได้ไม่เกิน 1.8 ลบ./ปี

2) กรณีอยู่ในภาคการบริการและการค้า

กิจการขนาดกลาง มีการจ้างงานไม่เกิน 100 คน หรือ รายได้ไม่เกิน 300 ลบ./ปี

กิจการขนาดย่อม มีการจ้างงานไม่เกิน 30 คน หรือ รายได้ไม่เกิน 50 ลบ./ปี

กิจการที่เป็นรายย่อยมีการจ้างงานไม่เกิน 5 คน หรือ รายได้ไม่เกิน 1.8 ลบ./ปี

การพิจารณาให้สินเชื่อของธนาคาร

มุมมองที่ผู้ขอสินเชื่อจะต้องทำความเข้าใจ คือ วิธีการวิธีการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

สำหรับ SME Bank มีหลักการพิจารณาเช่นเดียวกับธนาคารต่างๆ โดยทั่วไป คือ มองเรื่องความสามารถ

ในการชําระหนี้เป็นหลัก ในการวิเคราะห์ผู้กู้และกิจการจะพิจารณาจากรายได้ว่ามีมาจากทางใด อาทิ

เงินเดือน คอมมิชชั่น เงินปันผล หรือการขายสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างทุกรายการ

รวมทั้งดอกเบี้ย ต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตลอดจนถึงกําไร นั่นคือ พิจารณาจากงบกําไร

ขาดทุนของกิจการหรือของตัวผู้ขอสินเชื่อแต่อย่างไรก็ตาม SME Bank ในฐานะเป็นสถานการเงินของรัฐ

ที่มีภารกิจสนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs คงต้องมองถึงนโยบายของรัฐที่ต้องการให้

SMEs การเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่าย ควบคู่กันไปด้วย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ SME Bank ปี 2564

 สำหรับในปี 2564 นั้น ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดของ covid-19 ธนาคารมีการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

เพิ่มเติมหลายโครงการจากผลิตเดิมที่มีอยู่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

ธนาคารมีการออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการโดยมีการ อัพเดตผลิตต่างๆ ให้ทัน

เหตุการณ์อยู่เสมอ ได้แก่ โครงการสินเชื่อเติมทุนสู้ภัยโควิด-19  โครงการธุรกิจไหลลื่นการค้าไม่มีสะดุด

รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ ทุกโครงการมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการ

สินเชื่อ SME D bank ปี 2564 เสริมสภาพคล่อง เคียงข้าง SME ไทย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ปี 2564 (อัพเดต 13 ก.ค.64)

การเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอสินเชื่อ

 การเตรียมความพร้อมโดยเตรียมเอกสารที่ธนาคารต้องการใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ

เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้ยื่นขอสินเชื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อโดยรวดเร็ว เพราะหาก

เอกสารมีความครบถ้วนถูกต้องการพิจารณาของธนาคารก็จะเป็นไปโดยรวดเร็ว และ

ผู้ขอสินเชื่อได้รับเงินกู้ไปใช้หมุนเวียนธุรกิจอย่างทันเหตุการณ์ ธุรกิจสามารถเดินหน้าได้โดยต่อเนื่อง

โดยปกติแล้วเอกสารที่ใช้ก็จะเป็นเอกสารที่ธนาคารต่างๆ ขอโดยทั่วไป ได้แก่

เอกสารพิสูจน์ตัวตนของผู้กู้  เช่น กรณีบุคคลก็เป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีนิติบุคคล

ก็เป็นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เอกสารพิสูจน์รายได้ เช่น กรณีบุคคลก็เป็น Bank Statement

สำหรับนิติบุคคลก็อาจจะต้องมีงบการเงินของบริษัทเพิ่มเติม เป็นต้น

ทั้งนี้ ธนาคารจะทำการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงมีการตรวจเยี่ยมกิจการของผู้ขอสินเชื่อ

เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ก็จะทำให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปโดยง่ายและท่านได้รับสินเชื่อตามที่ต้องการ

สมัครขอสินเชื่อ SME D Bank

บทความอื่นๆ

5 ทริค สะกิดความคิดสร้างสรรค์

เราจะคิดงานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ......

ผลิตภัณฑ์ และบริการ ไหนบ้าง? ที่ยื่นขอ มอก.เอส ได้

“มอก.เอส” หรือ มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส เป็นเครื่องหมายการันตีและรับรองมาตรฐาน...

GMP คืออะไร ที่นี่..มีคำตอบ

อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน......

SMEs ต้องรู้ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยเครื่องหมาย อย.

มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง.......

ดูบทความอื่นๆ