วิธีการยื่นขอ มอก.เอส ได้ง่ายๆ เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอน

Posted on 09/22/21
View: 1931

ในปัจจุบันเครื่องหมายรับรองมาตรฐานต่างๆ มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการเพิ่มความน่าเชื่อถือความมั่นใจ และความปลอดภัย

ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือเลือกใช้บริการก่อนหน้านี้ เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. นั้น

ครอบคลุมสินค้าขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็ก และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ แต่เมื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

รวมถึงวิสาหกิจชุมชน เริ่มปรับตัวและพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมความสามารถทางการแข่งขันในโลกการค้า

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงได้ออก “มอก.เอส” หรือ มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ขึ้นมา เพื่อช่วยให้ SME ได้มี

เครื่องหมายการันตีและรับรองมาตรฐานให้กับสินค้าและบริการ และเพิ่มความมั่นใจต่อผู้ซื้อ ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวมีมาตรฐานที่ดี มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย

ผู้ประกอบการ SME สามารถขอใช้เครื่องหมายรับรอง มอก.เอส ได้ง่ายๆ เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอน ดังนี้

1.ยื่นคำขอ

ผู้ประกอบการยื่นคำขอใบรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) สำหรับผลิตภัณฑ์ หรือ ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรมเอส  สำหรับบริการ ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2.แสดงเอกสารเพิ่มเติม สำหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์/บริการ

นอกเหนือจากเอกสารหลักฐานแสดงตนแล้ว ผู้ยื่นคำขอ ยังต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ได้แก่ เอกสารหลักฐานแสดงผลความเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

– รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ จากหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานยอมรับ ทั้งนี้

ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ลงนามรับรองรายงานผล

– เอกสารแสดงระบบการควบคุมคุณภาพ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(ข.1) รายงานผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 ปี

นับจากวันที่ผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดจนถึงวันที่ยื่นคำขอ

(ข.2) ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม มอก. 9001 หรือ ISO 9001 หรือใบรับรองตามมาตรฐานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบควบคุมคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับและยังไม่สิ้นอายุ

(ข.3) ใบรับรอง HACCP จากหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ และยังไม่สิ้นอายุ

(ข.4) ใบรับรอง GMP จากหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ และยังไม่สิ้นอายุ

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ยื่นคำขอ ไม่มีเอกสารตามหัวข้อ “เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)” สมอ.

ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจประเมินระบบคุณภาพของโรงงาน

3.เจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบรับรอง

เมื่อได้รับคำขอ เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตว่า

ผ่านตามเกณฑ์การพิจารณาหรือไม่ โดยจะดำเนินการ ดังนี้หากผลการพิจารณาเป็นไปตามเกณฑ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมจะออกใบรับรองหากผลการพิจารณาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะแจ้งคืนคำขอ

ใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบรับรอง

บทความอื่นๆ

20 นิสัยเล็กน้อย เปลี่ยนคุณให้สำเร็จตลอดชีวิตได้

วิธีง่ายๆที่ไม่คิกว่าเปลี่ยนเเล้ว...

เทคนิคลดต้นทุนธุรกิจให้อยู่รอดแม้เกิดวิกฤต

หากธุรกิจของผู้ประกอบการมี........

รู้จักกับ “ริเน็น” ปรัชญาธุรกิจญี่ปุ่น ที่ทำให้กิจการยั่งยืนเกิน 100 ปี

ในจำนวนบริษัทอายุเกินร้อยปี 5,586.......

5 ทริค สะกิดความคิดสร้างสรรค์

เราจะคิดงานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ......

ดูบทความอื่นๆ