SMEs ต้องรู้ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยเครื่องหมาย อย.

Posted on 09/28/21
View: 914

SMEs ต้องรู้ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยเครื่องหมาย อย.
“สินค้าคุณมี อย.ไหม ???”

ผู้บริโภคในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าเป็นอย่างมาก ในแต่ละครั้งผู้บริโภคมัก

ดูฉลากของสินค้าที่แสดงถึงส่วนผสมที่ปลอดภัย และไม่เป็นอันตราย จึงปฎิเสธไม่ได้ว่า

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่สำคัญ คือ ผู้บริโภคจะดูว่าสินค้านั้น มีเครื่องหมาย อย. หรือไม่ ??

คลายสงสัย..เครื่องหมาย อย. คืออะไร ?

เครื่องหมาย อย. คือ สัญลักษณ์ที่ย่อมาจาก “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” หรือ Food and Drug Administration

เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ

และความปลอดภัย ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิต หรือการนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตัวอย่างเครื่องหมาย อย. : เลขสารบบอาหาร

แล้วสินค้าอะไรที่ต้องขึ้นทะเบียน อย.

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียม

1.สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ (2 ชุด)

2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจ (2 ชุด)

3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(เฉพาะกรณีเป็นนิติบุคลล) (2 ชุด)

4.สำเนา ภพ.20 (เฉพาะกรณีเป็นนิติบุคคล)

5.สำเนาทะเบียนบ้านของร้าน หรือบริษัท(กรณีที่อยู่ดังกล่าว ไม่ตรงกับที่อยู่ผู้มีอำนาจ)

6.แผนที่ตั้งของร้าน หรือบริษัท

7.แผนผังภายในร้าน หรือบริษัท ระบุสถานที่ผลิต, บรรจุ, เก็บสินค้า ให้ชัดเจน

8.สินค้าตัวอย่าง พร้อมฉลาก 2 ชุด

ขั้นตอนที่ต้องทำ

1. เตรียมข้อมูลของผลิตภัณฑ์โดยละเอียด โดยผู้ประกอบการต้องรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ

ที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ชนิดหรือประเภทของผลิตภัณฑ์ สูตรและส่วนประกอบต่าง ๆ

ขั้นตอนของกระบวนการผลิต ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ รูปแบบฉลาก ชื่อผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาเก็บรักษา ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

2. เตรียมสถานที่ประกอบการสำหรับตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงสถานที่ผลิต โกดังเก็บสินค้า

ต้องถูกต้องตามหลักมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing practices Certification)

ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้ง
2.2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต ต้องสะอาด และง่ายต่อการทำความสะอาด
2.3. การผลิตต้องได้มาตรฐาน และต้องควบคุมคุณภาพของน้ำ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ด้วย
2.4. สุขาภิบาล เช่น การทิ้งขยะ ถูกสุขลักษณะหรือไม่
2.5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
2.6. บุคลากร สวมชุด และใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมในขณะปฏิบัติงาน เช่น หมวกคลุมผม ถุงมือ

3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยที่

อย.กำหนด เช่น ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามในการผลิต หรือนำเข้า หรือไม่มีส่วนผสมอันตรายหรือส่วนผสมต้องห้าม

4.ตรวจสอบให้ฉลากของผลิตภัณฑ์มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญครบถ้วน

5. เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว สามารถยื่นขอจดทะเบียน อย. ได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่เว็บไซต์ https://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D2.aspx

หรือกรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดนั้นๆ

6. เจ้าหน้าที่เสนอพิจารณาอนุญาติ และทำการพิจารณา

7.หากอนุญาต เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรอง

8.หากไม่อนุญาต เจ้าหน้าที่จะแจ้งเพื่อแก้ไขต่อผู้ประกอบการ เพื่อนำส่งใหม่ในครั้งถัดไป

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs การมีเครื่องหมาย อย. นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าแล้ว

ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการใช้ เครื่องหมาย อย. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มความน่าไว้วางใจแก่ผู้บริโภค

วิธียื่นขอเลข อย. ผ่าน e-Submission 

คลิกที่นี่

ตรวจสอบหมายเลข อย. ออนไลน์

คลิกที่นี่
การเตรียมพร้อมเข้าใช้งานระบบ e-submission อาหาร
คู่มือการยื่นคำขอ สบ.7 และ สบ.8 บนระบบ e-submission

บทความอื่นๆ

20 นิสัยเล็กน้อย เปลี่ยนคุณให้สำเร็จตลอดชีวิตได้

วิธีง่ายๆที่ไม่คิกว่าเปลี่ยนเเล้ว...

เทคนิคลดต้นทุนธุรกิจให้อยู่รอดแม้เกิดวิกฤต

หากธุรกิจของผู้ประกอบการมี........

รู้จักกับ “ริเน็น” ปรัชญาธุรกิจญี่ปุ่น ที่ทำให้กิจการยั่งยืนเกิน 100 ปี

ในจำนวนบริษัทอายุเกินร้อยปี 5,586.......

5 ทริค สะกิดความคิดสร้างสรรค์

เราจะคิดงานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ......

ดูบทความอื่นๆ