GMP คืออะไร ที่นี่..มีคำตอบ

Posted on 09/30/21
View: 6731

GMP คืออะไร ที่นี่..มีคำตอบ

อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน เพราะการบริโภคอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้

ถ้าเราได้รับอาหารที่ดีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย ร่างกายก็จะได้รับประโยชน์จากอาหารนั้นได้อย่างเต็มที่

แต่ถ้าอาหารนั้นไม่สะอาด ไม่ปลอดภัย ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคจนถึงกับเสียชีวิตได้

เพราะความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ จึงต้องมีแนวทางในการเพิ่มมาตรฐานการผลิตและแปรรูปอาหาร

นำเอาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า GMP (Good Manufacturing Practice) มาใช้ในการผลิตอาหาร

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้น

GMP คืออะไร

GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม

และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้อาหารเป็นอันตราย

เป็นพิษ หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนั้นหากปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้ทั้งหมด

ก็จะทำให้อาหารมีคุณภาพมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน

GMP มีกี่ประเภท

หลักการของ GMP

หลักการของ GMP ไม่ได้ควบคุมเรื่องของระบบการผลิตเท่านั้น แต่จะครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ประกอบการ

โครงสร้างอาคาร กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ขั้นตอน

เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ

และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดี

ในเรื่องสุขอนามัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีความปลอดภัยได้คุณภาพเป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค และ GMP

ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะนำไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ ที่สูงกว่าต่อไป

เช่น ISO 9000 และ HACCP (Hazards Analysis and Critical Points)

ข้อกำหนด GMP

ประโยชน์ของ GMP

1. ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมีคุณภาพ

2. เป็นแนวทางการผลิต เพื่อประกันว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพปลอดภัย ตรงตามที่มาตรฐานกำหนด

และผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอในทุก ๆ ล็อตการผลิต

3. ช่วยลดข้อผิดพลาดหรือความเบี่ยงเบนที่จะผลิตไม่ได้มาตรฐาน

4. ป้องกันไม่ให้มีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งขจัดปัญหามิให้เกิดขึ้นซ้ำซ้อน

5. ส่งผลต่อคุณภาพอาหารในระยะยาว และช่วยลดต้นทุนการผลิต

6. มีความสะดวก และง่ายต่อการติดตามข้อมูล

7. มีการควบคุม และรักษามาตรฐานความสะอาด และถูกสุขลักษณะของโรงงาน

8. สร้างความสะดวกปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน

9. ช่วยสร้างทัศนคติที่ดี และถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน

10. ความคล่องตัวในการดูแล การจัดการ และการประเมินงานในโรงงาน

ประโยชน์ที่ได้จากการนำ GMP มาใช้

การนำระบบเข้ามาควบคุมการผลิตนั้น จึงมีประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค

เพราะสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ ว่าอาหารที่จะบริโภค

นั้นเป็นอาหารที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ในส่วนของผู้ประกอบการเมื่อขบวนการผลิตได้มาตรฐาน

มีระบบการจัดการที่ดี สินค้ามีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภค

สร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดสินออกได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ประกอบการสามารถศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกับการตรวจประเมินหรือการรับรองมาตรฐาน

กรุณาติดต่อ: กลุ่มพัฒนาระบบ สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 0 2590 7206

E-mail : qateam.food@gmail.com

หลักเกณฑ์และวิธีที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP สุขลักษณะทั่วไป)

บทความอื่นๆ

20 นิสัยเล็กน้อย เปลี่ยนคุณให้สำเร็จตลอดชีวิตได้

วิธีง่ายๆที่ไม่คิกว่าเปลี่ยนเเล้ว...

เทคนิคลดต้นทุนธุรกิจให้อยู่รอดแม้เกิดวิกฤต

หากธุรกิจของผู้ประกอบการมี........

รู้จักกับ “ริเน็น” ปรัชญาธุรกิจญี่ปุ่น ที่ทำให้กิจการยั่งยืนเกิน 100 ปี

ในจำนวนบริษัทอายุเกินร้อยปี 5,586.......

5 ทริค สะกิดความคิดสร้างสรรค์

เราจะคิดงานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ......

ดูบทความอื่นๆ