การจดทะเบียนการค้าคืออะไร? ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

Posted on 12/5/21
View: 3206

ทำไมต้องจดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์?

ทำไมต้องจดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์?

 • สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบขอสินเชื่อ 

 • เพิ่มความน่าเชื่อถือ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการรับสินค้าหรือบริการ 

 • เป็นหลักฐานการค้า 

 • เป็นฐานข้อมูลสถิติของประเทศ 

ใครบ้างที่จะต้องจดทะเบียนการค้า

 •  บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)

 •  ห้างหุ้นส่วนสามัญ

 •  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย

 •  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 •  บริษัทจำกัด บริษัท มหาชน จำกัด

  เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์

 1. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)

 2. สำเนาบัตรประจำตัว หรือ หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

 3. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

 4. กรณีไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องมี (1) หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ (2) สำเนาสัญญาเช่า

 5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ขอจดทะเบียน และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียนให้)

สถานที่จดทะเบียน

 ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ :

       1 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

       2 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น

 ในภูมิภาค ยื่นจดทะเบียนได้ที่ : 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์

  การขอดำเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดำเนินการดังต่อไปนี้

  1 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท

  2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท

  3 จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท

  4 ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท

  5 ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท

  6 ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท (หนึ่งคำขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ)

อ้างอิงจาก :
https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=373
https://www.accountingcenter.co/blogs

บทความอื่นๆ

20 นิสัยเล็กน้อย เปลี่ยนคุณให้สำเร็จตลอดชีวิตได้

วิธีง่ายๆที่ไม่คิกว่าเปลี่ยนเเล้ว...

เทคนิคลดต้นทุนธุรกิจให้อยู่รอดแม้เกิดวิกฤต

หากธุรกิจของผู้ประกอบการมี........

รู้จักกับ “ริเน็น” ปรัชญาธุรกิจญี่ปุ่น ที่ทำให้กิจการยั่งยืนเกิน 100 ปี

ในจำนวนบริษัทอายุเกินร้อยปี 5,586.......

5 ทริค สะกิดความคิดสร้างสรรค์

เราจะคิดงานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ......

ดูบทความอื่นๆ