มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Posted on 02/2/22
View: 2264

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 (เสนอโดยกรมบัญชีกลาง) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้จัดทำระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (thaismegp.com) เพื่อเป็นฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ และรายการสินค้าหรือบริการของ SME   ซึ่งเมื่อร่างกฎกระทรวงฯ     ประกาศใช้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดในร่างกฎกระทรวงได้ต่อไป

สิทธิประโยชน์

1. กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก : กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ และสินค้าหรือบริการของ SME ที่ สสว. ได้ขึ้นบัญชีไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SME โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้

(1) พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดของหน่วยงานของรัฐก่อนเป็นลำดับแรก (List จังหวัด)
หากมีผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกจากรายชื่อที่อยู่ในบัญชีนั้น

(2) หากมีผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัด น้อยกว่า 3 ราย ให้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อที่ สสว. ขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมด (List ประเทศ)

(3) หากไม่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SME ตามข้อ (1) และข้อ (2) ให้จัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) : ให้แต้มต่อด้านราคาแก่ SME ร้อยละ 10 หากผู้เสนอราคาเป็น SME ตามบัญชีรายชื่อที่ สสว. ได้ขึ้นบัญชีไว้สามารถเสนอราคาได้สูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 โดยระบบ e-GP จะคำนวณคะแนนให้อัตโนมัติ

เงื่อนไขสำคัญ
เป็นผู้ประกอบการ SME ที่ขึ้นทะเบียนสินค้า/บริการ ไว้ที่ thaismegp.com ที่คุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม SME ที่ สสว.กำหนด โดยพิจารณาจากเกณฑ์รายได้เท่านั้น

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของ SME พ.ศ. 2562 และประกาศ สสว. เรื่อง การกำหนดลักษณะของ Micro ประเภทธุรกิจ : ผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

หลักฐานประกอบการพิจารณา

1. เอกสารการจัดตั้งธุรกิจ
นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
บุคคลธรรมดา : ทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ

2. เอกสารแสดงรายได้ (เพื่อพิจารณาความเป็น SME)
นิติบุคคล : งบการเงินปีล่าสุด
บุคคลธรรมดา : เอกสารหรือหลักฐาน การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ใบเสร็จรับเงินการยื่นชำระภาษีเงินได้
การขึ้นทะเบียน SME ขึ้นทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองที่ thaismegp.com

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สำหรับท่านได้สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์การขึ้นทะเบียน thaismegp.com กับสสว. ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=1055 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 088-951-6926 (คุณป้อม)

บทความอื่นๆ

20 นิสัยเล็กน้อย เปลี่ยนคุณให้สำเร็จตลอดชีวิตได้

วิธีง่ายๆที่ไม่คิกว่าเปลี่ยนเเล้ว...

เทคนิคลดต้นทุนธุรกิจให้อยู่รอดแม้เกิดวิกฤต

หากธุรกิจของผู้ประกอบการมี........

รู้จักกับ “ริเน็น” ปรัชญาธุรกิจญี่ปุ่น ที่ทำให้กิจการยั่งยืนเกิน 100 ปี

ในจำนวนบริษัทอายุเกินร้อยปี 5,586.......

5 ทริค สะกิดความคิดสร้างสรรค์

เราจะคิดงานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ......

ดูบทความอื่นๆ