การวางแผนทางการเงิน

Posted on 02/17/22
View: 7696

แม้ความคาดหวังของผู้ประกอบการหลายรายก็คือกำไร และปัจจุบันกิจการของท่านก็ยังคงมีผลกำไรและดำเนินธุรกิจได้โดยปกติ แต่ผู้ประกอบการก็ยังต้องคำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการในอนาคตด้วย เพราะอนาคตมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ

แผนทางการเงินเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการกำหนดแนวทางทางการเงินที่กิจการควรจะเป็นในอนาคต เพื่อหาทางจัดการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อความเติบโตของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสการลงทุน การจัดโครงสร้างเงินทุน และจัดหาเงินทุนมาให้เพียงพอและเหมาะสมในกิจการ เป็นต้น

บทความนี้ จะกล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินและเครื่องมือเพื่อการบริหารตามแผนการดังกล่าวที่ผู้บริหารกิจการพึงต้องคำนึงถึง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวของกิจการ

โดยในบทความนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วนหลักๆ  คือ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน 2) การวางแผนทางการเงินระยะสั้น และ 3) การวางแผนทางการเงินระยะยาว

การวางแผนทางการเงินถือว่ามีความสำคัญกับกิจการมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการจะใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านการเงิน  ทั้งนี้ เนื่องจากเป้าหมายในการประกอบธุรกิจตามแนวคิดปัจจุบัน คือ การเพิ่มมูลค่ากิจการในสูงสุด ซึ่งเป้าหมายนี้จะให้ความสำคัญกับกระแสเงินสดมากกว่ากำไร การคำนึงถึงค่าของเงินตามเวลา การพิจารณาความเสี่ยง ฯลฯ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน

ความหมายของการวางแผนทางการเงิน

การวางแผนทางการเงิน คือ ความพยายามในการกำหนดแนวทางทางการเงินที่กิจการควรจะเป็นในอนาคต แผนทางการเงินจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับโอกาสของการลงทุนที่จะทำให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด การจัดโครงสร้างเงินทุนที่ทำให้ต้นทุนต่ำสุด จำนวนเงินสดที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน และการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นต้น

จากความหมายดังกล่าว การวางแผนทางการเงิน จึงมีความเกี่ยวข้องกับ

1) ช่องทางในการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่กิจการ

2) การจัดหาเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการลงทุนโดยให้กิจการมีต้นทุนเงินทุนที่ต่ำที่สุด

3) การจัดการเกี่ยวกับเงินสดเพื่อให้กิจการเกิดสภาพคล่องในการดำเนินงานและจ่ายผลตอบแทนคืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ

ประโยชน์ของการวางแผนทางการเงิน

1.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในอนาคต

2.สามารถเตรียมแนวทางสำหรับแก้ไขปัญหาทางการเงินได้

3.เกิดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน

4.เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

การวางแผนทางการเงินระยะสั้น

เป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเงินสดของกิจการ เพื่อให้กิจการทราบว่าในช่วงเวลานั้นกิจการมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินงานหรือไม่ เครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนทางการเงินระยะสั้น คือ งบประมาณเงินสด ซึ่งอาจจะจัดทำเป็นรอบระยะเวลา 1 เดือน, 3 เดือน หรือ 1 ปี ก็ได้ โดยองค์ประกอบของงบประมาณเงินสด มี 3 ส่วน คือ

1.เงินสดรับ เงินสดรับส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นเงินสด ซึ่งเป็นเงินสดรับจากการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังอาจจะรวม เงินสดรับจากเงินปันผล และจากการขายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น

2.เงินสดจ่าย ส่วนใหญ่คือ เงินสดจ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบหรือสินค้า ค่าแรงงานคนงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ เช่น เงินเดือนพนักงานขาย ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นต้น

3.เงินสดส่วนเกินหรือเงินสดส่วนขาด เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเงินสดรับและเงินสดจ่าย ผลการเปรียบเทียบนี้กิจการจะนำไปกำหนดแนวทางในการจัดการต่อไป กล่าวคือ ถ้ากิจการมีเงินสดส่วนเกินก็ควรจะนำเงินส่วนเกินนั้นไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อกิจการ และหากกิจการมีเงินสดส่วนขาด กิจการควรจัดหาเงินมาเสริมสภาพคล่อง เช่น การกู้ยืมระยะสั้น เป็นต้น

การวางแผนทางการเงินระยะยาว

การวางแผนทางการเงินระยะยาวให้ความสำคัญกับภาพรวมทั้งหมดของการดำเนินงานตั้งแต่ รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน  ตลอดจนการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อการดำเนินงาน เครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนระยะยาวก็คือ งบประมาณ โดยองค์ประกอบของงบประมาณ มี 2 ส่วน คือ

1.งบประมาณดำเนินงาน (Operating Budgets)

เป็นงบประมาณที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการ ประกอบด้วย รายได้และค่าใช้จ่าย เช่น ประมาณการขาย งบประมาณการผลิต งบประมาณซื้อวัตถุดิบ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นต้น

2.งบประมาณการเงิน (Financial Budgets)

เป็นงบประมาณที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เช่น งบประมาณลงทุน งบประมาณเงินสด งบแสดงฐานะการเงินโดยประมาณ   เป็นต้น

สรุปภาพรวมการวางแผนทางการเงิน

จากที่กล่าวมาข้างต้นวัตถุประสงค์หลักของการวางแผนทางการเงิน คือ ความพยายามในการกำหนดแนวทางทางการเงินที่กิจการควรจะเป็นในอนาคต ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของผู้บริหารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกิจการ เนื่องจากเป้าหมายของธุรกิจในปัจจุบัน คือ มูลค่าสูงสุดของกิจการ หน้าที่ในด้านการจัดการการเงิน จึงมุ่งเน้นในเรื่องของ การวางแผนทางการเงิน การจัดสรรเงินทุน และการจัดหาเงินทุน เพื่อ

1) วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้สร้างผลตอบแทนสูงสุด

2) วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการหนี้สินและส่วนของเจ้าของเพื่อลดต้นทุนเงินทุนให้ต่ำสุด เพื่อให้ทั้งสองวัตถุประสงค์ตอบสนองให้กิจการของท่านมีมูลค่าสูงสุด

บทความอื่นๆ

20 นิสัยเล็กน้อย เปลี่ยนคุณให้สำเร็จตลอดชีวิตได้

วิธีง่ายๆที่ไม่คิกว่าเปลี่ยนเเล้ว...

เทคนิคลดต้นทุนธุรกิจให้อยู่รอดแม้เกิดวิกฤต

หากธุรกิจของผู้ประกอบการมี........

รู้จักกับ “ริเน็น” ปรัชญาธุรกิจญี่ปุ่น ที่ทำให้กิจการยั่งยืนเกิน 100 ปี

ในจำนวนบริษัทอายุเกินร้อยปี 5,586.......

5 ทริค สะกิดความคิดสร้างสรรค์

เราจะคิดงานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ......

ดูบทความอื่นๆ