Posted on 03/24/22
View: 4007

การวางแผนภาษีอากรสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว

ภาษีอากร คือ เงินรายได้ที่รัฐจัดเก็บจากประชาชน นอกจากมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นรายได้ของรัฐแล้ว ยังเพื่อกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น บุคคลทุกคนรวมถึงนิติบุคคลทุกประเภทจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร

กิจการเจ้าของคนเดียว ซึ่งโดยมากเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือไม่ก็เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจ (ทั้งนี้รวมคณะบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน) ก็ถือเป็นหน่วยหนึ่งที่จะต้องเสียภาษีอากรดังกล่าวด้วย ดังนั้น จึงควรที่จะทำความเข้าใจ 3 เรื่องหลักๆ เกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร ได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร 2) วัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากร และ 3) ลักษณะและภาระภาระภาษีอากรของกิจการเจ้าของคนเดียว เพื่อประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายของกิจการของท่าน ดังต่อไปนี้

การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)

การวางแผนภาษีอากร หมายถึง การกำหนดวิธีปฏิบัติไว้ล่วงหน้าหรือการเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนและประหยัด ซึ่งก็รวมถึงการทำให้ไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยที่สุดโดยวิธีการที่ไม่ผิดกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากร

วัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากรมีหลายประการ ที่สำคัญได้แก่

  1. ป้องกันมิให้เกิดการเสียภาษีอากรผิดพลาด
  2. ช่วยทำให้ไม่ต้องเสียภาษีอากรหรือเสียภาษีน้อยลงโดยไม่ผิดกฎหมาย
  3. ช่วยลดต้นทุนการดำเนินกิจการหรือเพิ่มกำไร โดยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
  4. ช่วยทำให้ผู้ประกอบการทราบต้นทุนที่ชัดเจนอันจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดราคาสินค้าหรือค่าบริการได้ถูกต้อง และไม่ตั้งราคาต่ำเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่น
  5. ช่วยทำให้ผู้เสียภาษีไม่ต้องกังวลกับการถูกตรวจสอบและประเมินภาษีอากรจากเจ้าพนักงานประเมิน

ลักษณะและภาระภาษีของกิจการเจ้าของคนเดียว

กิจการเจ้าของคนเดียว การจัดตั้งทำได้ง่ายและเสียเวลารวมทั้งค่าใช้จ่ายน้อย เพียงแต่จดทะเบียนพาณิชย์ต่อกระทรวงพาณิชย์ก็สามารถเริ่มดำเนินกิจการได้ (ยกเว้นกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เช่น กิจการห้ามเร่ แผงลอยเป็นต้น)

ภาษีที่กิจการเจ้าของคนเดียวจะต้องเสียคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และหากมีรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ เกินกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท ก็ต้องจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (เว้นแต่จะประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายก็ไม่ต้องจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย) นอกจากนี้หากประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีประเภทอื่น  เช่น หากประกอบกิจการโรงรับจำนำก็ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ก็ต้องเสียภาษีดังกล่าวเหล่านั้นด้วย

ดังนั้น ท่านเจ้าของธุรกิจประเภทเจ้าของคนเดียวควรมีการวางแผนเกี่ยวกับภาษีที่ท่านต้องชำระให้ดี เพื่อการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายของกิจการ และหากธุรกิจของท่านมีความพร้อมก็ค่อยขยับขยายจัดตั้งเป็นนิติบุคคลต่อไปภายหลัง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและโอกาสในการดำเนินธุรกิจของท่าน

แหล่งข้อมูล : การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning), ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

บทความอื่นๆ

20 นิสัยเล็กน้อย เปลี่ยนคุณให้สำเร็จตลอดชีวิตได้

วิธีง่ายๆที่ไม่คิกว่าเปลี่ยนเเล้ว...

เทคนิคลดต้นทุนธุรกิจให้อยู่รอดแม้เกิดวิกฤต

หากธุรกิจของผู้ประกอบการมี........

รู้จักกับ “ริเน็น” ปรัชญาธุรกิจญี่ปุ่น ที่ทำให้กิจการยั่งยืนเกิน 100 ปี

ในจำนวนบริษัทอายุเกินร้อยปี 5,586.......

5 ทริค สะกิดความคิดสร้างสรรค์

เราจะคิดงานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ......

ดูบทความอื่นๆ