fbpx

SME D Scale Up Financial Transform

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คอร์สเรียนออนไลน์ SME D Scale Up Financial Transform สร้างโอกาส ต่อยอดธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน (ฟรี !!!) หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อ ผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาธุรกิจ ผสมผสาน เทคโนโลยี และ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้น จากการใช้ระบบบัญชี การเงิน ออนไลน์

Ep. 1 : รู้สุขภาพธุรกิจตัวเอง ณ ปัจจุบัน 

สิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องทราบข้อมูลของธุรกิจตัวเอง มีดังนี้  ( ยอดขาย / ค่าใช้จ่าย / ผลกำไร / เงินสดที่มีในมือ / ลูกหนี้การค้าที่รอชำระเงิน )

 

Ep. 2  : ทำอย่างไร ? ให้อยู่รอด และ ไปต่อได้ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจ ช่วง Covid

ตรวจสอบ Business Model ของธุรกิจตนเองในปัจจุบัน วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค  เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ตระหนักรู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไป  ได้แก่  เพิ่มยอดขายในส่วนใด /  เพิ่มเงินสดเข้ามาในธุรกิจอย่างไร / ลดค่าใช้จ่ายส่วนใดได้บ้าง  แล้วจะพบเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้คำตอบว่า เรา จะไปอย่างไรต่อ  สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

 

Ep. 3 : จัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยส่วนผสมแผนการเงิน บัญชี ภาษี

ใช้กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจ ให้เอาตัวรอดทุกสถานการณ์ พร้อม ติดตามผลลัพธ์กิจการทุกสถานการณ์จากแผนการเงิน ผสมผสานกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการ ทราบทิศทางของตนเอง ได้ชัดเจน
– แผนระยะสั้น ในช่วง 1-3 เดือน ( ผ่าน covid รอบ 2 ไปให้ได้ )
– แผนระยะกลาง ในช่วง 1 ปี ( ผ่านให้ถึงสิ้นปี 2564 )
– แผนระยะยาว ในช่วง 3 ปี ( ปี 2564 – 2566 )

 

Ep. 4 : Transform กระบวนการทำงานของธุรกิจ ด้วย เทคโนโลยี

ลดค่าใช้จ่ายในระบบการทำงานด้านบริหารงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กร
Transform ด้านระบบการจัดจำหน่าย / ระบบการคลังสินค้า / ระบบการเงิน / ระบบบัญชี / ระบบ HR  โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ มาตรฐาน เหมาะสมกับกิจการ SMEs

 

Ep. 5 : KPI ที่ใช้วัดผลงาน จาก ตัวเลขที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน ผู้ประกอบการ SMEs ต้องดูอะไรบ้าง

ยอดขาย ตาม รายงาน ภพ 30 / กระแสเงินสด รับ – จ่าย / อัตรากำไรขั้นต้น / อัตรากำไรสุทธิ / ผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น / ผลตอบแทนจากสินทรัพย์

แสดงเพิ่มเติม

เนื้อหาของคอร์ส

SME D Scale Up Financial Transform

 • บทเรียนที่ 1 : รู้สุขภาพธุรกิจตัวเอง ณ ปัจจุบัน
  34:21
 • บทเรียนที่ 2 : ทำอย่างไร ? ให้อยู่รอด และ ไปต่อได้
  41:37
 • บทเรียนที่ 3 : จัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยส่วนผสมแผนการเงิน บัญชี ภาษี
  38:16
 • บทเรียนที่ 4 : Transform กระบวนการทำงานของธุรกิจ ด้วย เทคโนโลยี
  33:19
 • บทเรียนที่ 5 : KPI ที่ใช้วัดผลงาน จาก ตัวเลขที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน ผู้ประกอบการ SMEs ต้องดูอะไรบ้าง
  32:45

Go to Top