การขอความยินยอม

ขอแสดงเจตนาให้ความยินยอมให้นุาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดูย่อมแห่งประเทศไทย (“ธนาคาร”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล หรือข้อมูลทางการงินอื่น ๆ ที่ได้ให้ไว้แก่ธนาคารหรือที่ธนาคารอาจเข้าถึงได้จากเเหล่งอื่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เผื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1 . เพื่อใช้สำหรับการสำรวจความพึงพอใจของท่าน ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการให้บริการของธนาคารและเพื่อให้ธนาคารนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ตรงต่อความต้องการและดียิ่งขึ้น
2. เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ วิจัยและ/หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธนาคารและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารให้เหมาะกับความต้องการของท่าน
3.กิจกรรม ข้อมูลการตลาดและ/หรือโปรแกรมส่งเสริมการขายที่ตรงตามความต้องการของท่านขยายสิทธิประโยชน์ให้ท่านมากขึ้นผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการที่ปรึกษาทางการเงิน แจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ธนาคารให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงตามความต้องการและถูกต้องตามกฎหมาย ข้าพได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดการขอความยินยอมข้างต้นระบุไว้ในนโยนายความเป็นส่วนตัว (Privacy
Notice For SME BANK) บนเว็บไซต์ของธนาคารwww.smebank.co.th และ/หรือเอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ธนคารได้แจ้งให้ทราบแล้ว
เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าเรียนหลักสูตรในระบบ E-Learning ของธนาคาร ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ธนาคาร จะได้ประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของท่าน และเพื่อแจ้งรายละเอียดและดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอบรม รวมถึง ธนาคารขอความยินยอมท่าน เพื่อประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นต่อการลงทะเบียนเข้าเรียนหลักสูตรในระบบ E-Learning (LMS: Learning Management System) เท่านั้น

ทั้งนี้ หากท่านต้องการติดต่อ มีข้อเสนอแนะ หรือมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ สามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง
ดังนี้

ศูนย์บริการลูกค้า Call Center โทร.1357
สถานที่ติดต่อ : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 310 อาคาร
SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
เว็บไซต์ของธนาคาร : https://www.smebank.co.th/contact
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล e-mail : gpo@smebank.co.th