โครงการ SME D Coach :  เป็นโครงการ ที่พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและด้านเงินทุน ภายใต้การดูแลของธนาคาร SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs แต่ละกลุ่ม ทั้งกลุ่มขนาดย่อย Micro ขนาดเล็ก Small และขนาดกลาง Medium ด้วยการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ SMEs ทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนจนยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็งในการบริหาจัดการที่ครอบคลุมทุกวงจร ซึ่งได้แก่ การตลาดสู่ดิจิทัล E-commerce การผลิตการบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการทางการเงิน/บัญชี และภาษี และร่วมผลักดันให้เกิดการใช้ระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารธุรกิจให้มากขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น มีการลงทุนเพิ่มขึ้น และมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  • ปรึกษาได้ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์

  • นัดหมายล่วงหน้าในวันที่คุณสะดวก
  • รับคำปรึกษาแบบใกล้ชิด ตัวต่อตัว
ลงทะเบียนเพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

Coach Of The Month ที่คุณห้ามพลาด

ด้านการตลาดออนไลน์

โค้ช โซอี้ 

Embassordor Ticktok for Business 2021 และผู้เชี่ยวชาญด้านFacebook

ด้านเทคโนโลยีดิจิตอล

โค้ช วิศรุต กริ่มทุ่งทอง

รองนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิตอล

ด้านบัญชี

โค้ช ราชิต ไชยรัตน์

กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี

ด้านการเงิน

โค้ช อภิวัฒน์ หวังมีชัย

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บนกองเงินกองทอง โซลูชัน จำกัด

แนะนำกัปตันโค้ชด้านต่างๆ

กัปตันโค้ช

ด้านการเขียนแผนธุรกิจ

โค้ชเหมียว

การเขียนแผนธุรกิจก็เปรียบเสมือนการปูแนวทางที่จะเป็นการสร้างภาพของธุรกิจโดยรวม เริ่มตั้งแต่ที่มา ข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด วิธีดำเนินการ ไปจนถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจ ซึ่งการมองเห็นภาพเหล่านี้จะเป็นการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั่นเอง

กัปตันโค้ช

ด้านการผลิต

โค้ชเอ

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้ทันในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง โดยผู้เชี่ยวชาญที่เคยมีประสบการณ์ในด้านการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหลากหลายราย

กัปตันโค้ช

ด้านการเงิน บัญชี

โค้ชแหม่ม

ด้วยความถนัดจากการเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินกับผู้ประกอบการ จะนำความรู้และประสบการณ์และการบอกถึงขั้นตอนในการเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารและการจัดการการเงินให้

กัปตันโค้ช

ด้านการตลาดออนไลน์

โค้ชเป้

รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบ Digital marketing ที่พร้อมจะช่วยทำให้ท่านสามารถขยายธุรกิจของท่านทั้งใน E-commerce และ Social Commerce พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากล

กัปตันโค้ช

ด้านผลักดันมาตรฐานสู่สากล

โค้ชเชอร์รี่

พร้อมรวบรวมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น เทคโนโลยี นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ หรือเทคนิคเฉพาะด้านต่างๆ (Specialist) ที่จะมาช่วยหนุนเสริมผู้ประกอบการ SMEs พัฒนา/ปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการดำเนินธุรกิจ (Business Process) เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ด้านระบบมาตรฐาน เช่น อ.ย., มผช., GMP, HACCP, ISO หรืออื่นๆ

กัปตันโค้ช

ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม

โค้ชหาดทราย

ด้วยหน่วยงานพันธมิตรของ SME D Coach ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการในด้านนวัตกรรม ทั้ง Start Up และ SMEs เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับธุรกิจในการยกระดับสร้างมูลค่าได้อย่างยั่งยืน

ตารางการให้คำปรึกษา SME D Coach กับโค้ชมืออาชีพ และหน่วยงานพันธมิตร

เดือน มิถุนายน 2565

จันทร์ 27 มิ.ย.65
ด้านการตลาด

คุณโซอี้

ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์

Digital Shortcut

หัวข้อ : เทรนด์เปลี่ยนไว ทำการตลาดดิจิทัลยังไงให้รุ่ง

( online เวลา 14.00-16.00 น.)

อังคาร 28 มิ.ย.65
ด้านมาตรฐาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณ อภินันท์ สมพรพัฒนา

สถาบันอาหาร

หัวข้อ : การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการขอใบรับรองมาตรฐาน

พุธ 29 มิ.ย.65

ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม

คุณ ราชิต ไชยรัตน์

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด

หัวข้อ : การใช้เครื่องมือช่วยจัดการธุรกิจดิจิทัล on Cloud

พฤหัสบดี 30 มิ.ย.65

ด้านบัญชีและการเงิน

คุณ อภิวัฒน์ หวังมีชัย

บริษัท บนกองเงินกองทอง จำกัด

หัวข้อ : การวางแผนการเงิน สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

ศุกร์ 1 ก.ค.65

ด้านการผลิต

ผู้เชี่ยวชาญลดต้นทุน

สำนักเคเอกซ์ (KX)

หัวข้อ : การลดต้นทุน สร้างผลกำไร

โครงการนี้เหมาะกับใคร

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับคำปรึกษาแนะนำ และแนวทางในการปรับปรุงกิจการให้ดีขึ้น รวมถึงได้รับการเติมเต็มความรู้ในการบริหารกิจการแบบครอบคลุมตลอดวงจรธุรกิจ เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้ธุรกิจเติบโตแข่งขันได้ รวมถึงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทั้งรูปแบบสินเชื่อและการร่วมทุน อีกทั้งยังช่วยเหลือและสนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟูธุรกิจและสามารถพลิกฟื้นกิจการกลับมาดำเนินกิจการได้ใหม่ พร้อมติดเครื่องมือทางธุรกิจในการส่งเสริสมได้อย่างทั่วถึงในรูปแบบ Online และการนัดหมายเข้าพบโดยตรง จากผู้เชี่ยวชาญและโค้ชมืออาชีพ พร้อมทั้งบูรณาการเครือข่ายพันธมิตร ธพว.ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

ผู้ประกอบการ SMEs

เพิ่มทักษะด้านต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้ประกอบการ Startup

เพิ่มทักษะให้ธุรกิจเติบโต นำไปประยุกต์ใช้ เริ่มต้นสร้างธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

นักลงทุน

สร้างความรู้ให้ธุรกิจมีรากฐาน เพิ่มมูลค่าในระยะยาว

พันธมิตร

ดูพันธมิตรอื่นๆ